Comensia is een sociale huisvestingsmaatschappij georganiseerd als een huurderscoöperatieve, d.w.z. dat elke houder van een huurcontract bij de ondertekening op minstens één maatschappelijk aandeel moet inschrijven. Zo wordt hij huurder-coöperant binnen de maatschappij. Juridisch wordt een huurder-coöperant gedefinieerd als “een persoon die een aandeel bezit van een vennootschap waarvan alle klanten aandeelhouder zijn”.

Uitleg in 3 stappen

  1. Bij de ondertekening van het huurcontract.

Wanneer de houder van een huurcontract van een sociale woning zijn huurcontract ondertekent, moet hij op minstens één maatschappelijk aandeel inschrijven. Op die manier levert hij een financiële bijdrage aan de coöperatieve.Met andere woorden, u moet minstens op één maatschappelijk aandeel inschrijven ter waarde van 25 euro (uiteraard kunt u ook op meerdere aandelen inschrijven). Dit aandeel is op naam en wordt standaard aan het gezinshoofd toegewezen.

  1. Bij de beëindiging/opzegging van het huurcontract.

Bij de afrekening van vertrek wordt het maatschappelijk aandeel terugbetaald ten belope van het volgestorte bedrag. Uw boekje van coöperant wordt afgesloten en u moet ontslag nemen van uw eventuele mandaten binnen de maatschappij.

Let wel! De maatschappelijke aandelen zijn niet op de beurs genoteerd. In tegenstelling tot de aandelen van beursgenoteerde bedrijven waarvan de koers schommelt afhankelijk van de vraag en het aanbod, blijft hun “nominale” waarde constant.

  1. De huurder-coöperant en houder van het huurcontract vertrekt uit het gezin.

De huurder-coöperant moet zijn maatschappelijk aandeel overdragen aan de huurder die in de woning blijft wonen en die eveneens ondertekenaar is van het huurcontract.

In geval van overlijden van de huurder-coöperant worden de aandelen van rechtswege overgedragen aan de langstlevende huurder indien die eveneens houder is van het huurcontract.

Indien de huurder-coöperant overlijdt en een nalatenschap nalaat, wordt zijn aandeel alleen overgedragen aan de erfgenamen die de nalatenschap hebben aanvaard.

Als huurder-coöperant bent u lid van de Algemene vergadering van de vastgoedmaatschappij die minstens één keer per jaar bijeenkomt. 

Bij deze gelegenheid wordt u verzocht :

  • het managementbeleid van de maatschappij voor het lopende jaar goed te keuren,
  • de jaarrekening van de maatschappij goed te keuren,
  • kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun beheer,
  • te stemmen op de Algemene vergadering.

U kunt ook (tijdens de verkiezingen) de huurders-bestuurders kiezen die u binnen de Raad van bestuur zullen vertegenwoordigen.

Het belangrijkste doel bestaat erin alle huurders-coöperanten de kans te bieden om actief deel te nemen aan het beheer van de maatschappij, haar strategie bij te sturen en er verantwoordelijkheden op zich te nemen.

Als huurder-coöperant kunt u zich kandidaat stellen (bij verkiezingen) voor een functie van bestuurder in de Raad van bestuur om de huurders te vertegenwoordigen

Bestuurder zijn, brengt extra verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee. U verbindt zich ertoe de belangen te verdedigen van de maatschappij en van de huurdersgemeenschap en niet uw persoonlijke belangen.

U neemt deel aan de beslissingen betreffende het beheer die binnen de Raad van bestuur worden genomen. U bent echter ook verantwoordelijk voor alle handelingen die u stelt bij de uitvoering van uw mandaat als bestuurder en voor eventuele fouten die u maakt.

Bovendien bent u gebonden aan de geheimhoudingsplicht voor alles wat in de Raad van bestuur ter sprake komt, vooral wat het personeel en de huurders betreft.

Als huurder-coöperant wordt u eveneens uitgenodigd op het LOBECO (lokaal beheerscomité), een orgaan waar de huurders-coöperanten over collectieve problemen overleggen en dialogeren.

Het LOBECO is een orgaan ter bevordering van de lokale samenwerkingsdynamiek binnen het gehele patrimonium van Comensia verspreid over 15 gemeenten. De vergaderingen worden twee keer per jaar op lokaal niveau in de wijken georganiseerd.

Alle huurders-coöperanten worden op deze vergaderingen uitgenodigd waar ze de medewerkers van Comensia kunnen ontmoeten die op de woonsite actief zijn alsook vertegenwoordigers van de directie, en waar ze de gelegenheid hebben om hun expertise en opmerkingen mee te delen met het oog op de verbetering van hun leefklimaat.

Externe verenigingen die in de wijk actief zijn, kunnen eveneens op deze vergaderingen worden uitgenodigd. Om vertrouwelijkheidsredenen mogen ze echter niet aan de volledige vergadering van het LOBECO deelnemen.

In de praktijk zijn de LOBECO’s uitwisselingsplatforms waar de huurders-coöperanten en de medewerkers van Comensia gemeenschappelijke oplossingen uitwerken voor collectieve problemen.

Deze oplossingen worden in het werk gesteld, hetzij door de teams van Comensia (voor technische, huurkwesties, enz.), hetzij via de organisatie van lokale initiatieven gedragen door de huurders met de ondersteuning van de Buurtdienst van Comensia. Deze oplossingen en/of initiatieven worden vervolgens aan de Directie en/of aan de Rvb voorgelegd.

De LOBECO’s behoren tot een geheel van procedures die Comensia implementeert om haar visie van huurderscoöperatieve over te maken.

De LOBECO’s zijn dus gedecentraliseerde participatieve beheerscomités waar de huurders‑coöperanten de verschillende collectieve problemen van hun wijk in kaart brengen, het debat openen en met de aanwezige medewerkers mogelijke oplossingen uitwerken om ieders leefklimaat te verbeteren.

Ze laten toe een dialoog aan te knopen met de huurders om billijke oplossingen uit te werken, een kwaliteitscontrole van de OVM uit te voeren, eventuele fouten van de OVM te erkennen en dit in een permanent streven naar verbetering

Het LOBECO heeft hoofdzakelijk tot doel het leefklimaat te verbeteren door oplossingen te bieden voor collectieve problemen. Het biedt de huurder-coöperant eveneens de kans om:

  • een actieve medespeler te worden die zich inzet voor zijn woonomgeving;
  • synergieën en de participatieve dynamiek te bevorderen;
  • een burgerervaring te beleven;
  • in goed nabuurschap te leven met de andere huurders;
  • de communicatie en de vertrouwensrelatie met Comensia te verbeteren;
  • zich niet in de steek gelaten en afgezonderd te voelen in de nieuwe structuur die sinds de fusie sterk is uitgebreid.

Om deze doelen te bereiken, moet het LOBECO:

  • een transparante ruimte zijn waar Comensia duidelijk en oprecht communiceert;
  • de vrije meningsuiting van de huurders-coöperanten bevorderen;
  • leiden tot concrete acties op korte en middellange termijn. 

© Copyright Comensia