Kandidaat-huurder

Wilt u zich inschrijven als aanvrager van een sociale woning? Hiertoe moet u een origineel exemplaar invullen van het inschrijvingsformulier: “Aanvraag voor een sociale woning/woning voor bescheiden inkomens/woning voor middeninkomens”. We kunnen u dit inschrijvingsformulier niet per e‑mail sturen, maar het is ter plaatse verkrijgbaar bij elke OVM van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en op de hoofdzetel van de BGHM. We kunnen het u ook per post sturen indien u ons uw adres meedeelt.

Om in te schrijven, moet u aan de volgende criteria voldoen:

  • meerderjarig zijn;
  • geen eigenaar zijn van een vastgoed;
  • de netto belastbare inkomens mogen niet meer bedragen dan een bepaald bedrag (vastgesteld door de regering en jaarlijks geïndexeerd);
  • geen geschillen hebben met een andere openbare vastgoedmaatschappij;
  • in België ingezeten zijn:
  • hetzij is minstens één gezinslid ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister;
  • hetzij bent u in het bezit van een document waaruit de indiening blijkt van een aanvraag bij de Commissie voor regularisatie.

Eerst moet u een origineel exemplaar invullen van het inschrijvingsformulier: “Aanvraag voor een sociale woning/woning voor bescheiden inkomens/woning voor middeninkomens”. Dit formulier moet behoorlijk worden ingevuld, door alle meerderjarige gezinsleden worden ondertekend en vergezeld zijn van de volgende documenten:

  • het aanslagbiljet voor de inkomens van het referentiejaar (= 3 jaar ervoor) van alle meerderjarige gezinsleden die geen kinderen ten laste zijn. Bijvoorbeeld: voor een inschrijving in 2020 moet u de inkomens bijvoegen van 2017 (aanslagjaar 2018)
  • bij gebrek hieraan, elk bewijs van huidige inkomens (de laatste drie loonfiches, attest werkloosheidsuitkering, ziekenfonds, OCMW, enz.) van alle meerderjarige gezinsleden die geen kinderen ten laste zijn;
  • indien één van de gezinsleden dat geen kind ten laste is geen inkomens heeft, moet hij een verklaring op erewoord bijvoegen waarin hij verklaart geen inkomens te hebben;
  • een attest van het kinderbijslagfonds dat voor elk kind ten laste de naam, voornaam en geboortedatum vermeldt;
  • een bewijs van woonplaats waaruit blijkt dat minstens één van de gezinsleden is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister: kopie van de identiteitskaart (recto/verso), verblijfsvergunning, enz.

Om de geldigheid van uw kandidatuur te waarborgen, moet u uw dossier indienen bij de openbare vastgoedmaatschappij van uw keuze. U kunt uw dossier hetzij per aangetekende brief versturen, hetzij persoonlijk indienen tegen afgifte van een ontvangstbewijs.

De vastgoedmaatschappij beschikt over een termijn van 50 dagen om het dossier te controleren. U krijgt per post de bevestiging dat uw dossier al dan niet is aanvaard. In geval van weigering zal de vastgoedmaatschappij u de redenen meedelen van de niet‑ontvankelijkheid van uw dossier.

Let wel! U mag per volwassene maar één aanvraag indienen. Stuur uw formulier niet terug naar de BGHM (Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij).

Sinds 2019 hoeft u niet langer de gezinssamenstelling mee te delen, noch het attest erkenning van handicap afgegeven door de FOD Sociale zekerheid. De OVM’s hebben via elektronische weg toegang tot deze gegevens.

Hierna twee belangrijke punten betreffende het beheer van uw kandidatuur :

1)   Zodra uw inschrijving bevestigd, wordt u “kandidaat-huurder”. Uw dossier wordt beheerd door uw “referentiemaatschappij”.

2)     Om de twee jaar zal uw referentiemaatschappij u vragen om uw inschrijving te bevestigen. U zult een brief ontvangen met het verzoek uw gezinssituatie te actualiseren. Het is zeer belangrijk dat u gevolg geeft aan deze brief voor de vernieuwing van uw kandidatuur. Doet u dat niet, dan zal uw kandidatuur worden geschrapt bij alle huisvestingsmaatschappijen waarbij u bent ingeschreven en zult u de aan uw anciënniteit verbonden voorkeurrechten verliezen

Let wel! Gedurende de gehele wachttijd moet u uw referentiemaatschappij binnen 2 maanden op de hoogte brengen van elke verandering in uw dossier, bijvoorbeeld: een adreswijziging en/of een verandering van de gezinssamenstelling

De kandidatuur wordt geschrapt (geannuleerd) wanneer de kandidaat

  • zijn inschrijving niet vernieuwt binnen 2 maanden na ontvangst van het verzoek voor vernieuwing;
  • niet langer aan de toelatingscriteria voldoet;
  • een valse aangifte indient om de niet-naleving van een toelatingscriterium te verbergen of om onrechtmatig voorkeurrechten te genieten;
  • binnen de reglementaire termijnen geen gevolg geeft aan een voorstel en/of toewijzing van een sociale woning/woning voor bescheiden inkomens/woning voor middeninkomens;
  • zijn referentiemaatschappij binnen twee maanden niet op de hoogte brengt van elke wijziging van de gezinssamenstelling of van elke adreswijziging;
  • een voorstel van sociale woning of woning voor bescheiden inkomens weigert om niet‑gegronde redenen (bijvoorbeeld: vindt de kamers te klein, houdt niet van de wijk, enz.). Opmerking: de kandidaat kan een woning voor middeninkomens weigeren zonder een reden te hoeven geven. In geval van weigering van een woning voor middeninkomens zal zijn kandidatuur niet worden geschrapt.

Elke schrapping moet per aangetekende brief aan de kandidaat worden betekend en moet gemotiveerd zijn. Na een schrapping moet de kandidaat zes maanden wachten voordat hij zich opnieuw kan inschrijven bij een openbare vastgoedmaatschappij (OVM) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De geschrapte kandidaturen en dossiers worden gecontroleerd door de BGHM, de toezichthoudende autoriteit van alle Brusselse sociale huisvestingsmaatschappijen. Een vertegenwoordiger van de BGHM – de sociaal afgevaardigde – ziet erop toe dat de huisvestingsmaatschappijen de regelgeving naleven en effectief toepassen.

De wachttijd is afhankelijk van het aan de gezinssamenstelling aangepaste woningtype, van uw keuze van de gemeente, van de datum van uw inschrijving, alsook van de voorkeurrechten waarop u wettelijk recht hebt. De wachtlijsten zijn zeer lang. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wachten thans meer dan 40.000 kandidaat-huurders op een sociale woning.

Wanneer uw kandidatuur in goede orde wordt ontvangen, zal een van de door u gekozen huisvestingsmaatschappijen u een aangetekende brief sturen. U moet de erin vermelde instructies volgen (binnen de termijnen antwoorden, de nodige documenten verstrekken, enz.)

Nadat u de vereiste documenten hebt verstrekt, zult u worden uitgenodigd voor een bezoek van de woning. De medewerkers van de Lokale Steunpunten, de conciërges/schoonmakers of de siteverantwoordelijken kunnen zich belasten met de bezoeken. Zorg ervoor dat u de vastgestelde bezoektijden in acht neemt. Mocht een onvoorziene omstandigheid u beletten om (op tijd) op de afspraak aanwezig te zijn, moet u de Verhuurdienst daarvan absoluut verwittigen op het nummer 02 511 18 14

Na het bezoek van de voorgestelde woning moet u de Verhuurdienst binnen de reglementaire termijnen in kennis stellen van uw beslissing.

Aanvaardt u de woning, dan zal Comensia contact met u opnemen om over te gaan tot de toewijzing. De Verhuurdienst zal een afspraak met u maken om het huurcontract te ondertekenen en om u de formaliteiten toe te lichten voor de samenstelling van de huurwaarborg. Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina “Verhuurdienst

Na het bezoek van de voorgestelde woning moet u de Verhuurdienst binnen de reglementaire termijnen in kennis stellen van uw beslissing. 

U weigert de voorgestelde woning? Comensia zal de gegrondheid van uw motivering controleren :

  1. De motivering wordt als niet-gegrond geacht (bijvoorbeeld: keuken te klein, de slaapkamers geven niet uit op de tuin, de wijk is niet interessant, enz.): uw kandidatuur bij Comensia en bij alle andere openbare vastgoedmaatschappijen zal worden geschrapt.

  2. De motivering wordt als gegrond geacht: uw weigering is “gemotiveerd”. Uw kandidatuur zal dus niet worden geschrapt en zal opnieuw op de wachtlijst worden geplaatst.

Opmerking: uitsluitend indien de voorgestelde woning een woning voor middeninkomens betreft, kan de kandidaat de woning zonder opgave van redenen weigeren.

Elke schrapping moet per aangetekende brief aan de kandidaat worden betekend en moet gemotiveerd zijn. Na een schrapping moet de kandidaat zes maanden wachten voordat hij zich opnieuw kan inschrijven bij een openbare vastgoedmaatschappij (OVM) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De geschrapte kandidaturen en dossiers worden gecontroleerd door de BGHM, de toezichthoudende autoriteit van alle sociale huisvestingsmaatschappijen in Brussel. Een vertegenwoordiger van de BGHM – de sociaal afgevaardigde – ziet erop toe dat de huisvestingsmaatschappijen de regelgeving naleven en effectief toepassen.

© Copyright Comensia