De Juridische dienst en Geschillen houdt zich onder meer bezig met het beheer van de huurachterstanden. Deze dienst is dus bevoegd voor alle juridische formaliteiten wanneer de rekening van een huurder een schuld optekent ten aanzien van Comensia. De dienst beheert de minnelijke procedures (aanzuiveringsregeling), de juridische procedures (ingebrekestelling, rechtsvordering) en de uitzettingsprocedures in samenwerking met onze verschillende interne diensten, alsook met advocaten en gerechtsdeurwaarders.

Deze procedures zijn vooral preventief en omvatten onder meer het versturen van een maandelijkse aanmaningsbrief zodra een huurder een schuld heeft ten aanzien van Comensia. De Juridische dienst en Geschillen beoogt dus te voorkomen dat onze huurders in een toestand terechtkomen van uitzetting.

Betaal binnen 10 dagen na ontvangst van de aanmaningsbrief het verschuldigde op de rekening van Comensia (BE11001173142248) met gebruik van de gestructureerde mededeling. (U vindt de 12 cijfers onderaan uw huurrekening +++_ _ _/_ _ _ _ /_ _ _ _ _ +++).

Als u moeilijkheden ondervindt om uw huur te betalen, staat de Sociale Dienst ter uwer beschikking voor de mogelijke betalingsmoeilijkheden die u heeft, en kan zij u, in samenwerking met de juridische dienst, helpen bij het vinden van een minnelijke schikking om uw huurachterstanden te vereffenen.

U kunt bij de Juridische dienst en Geschillen een minnelijke aanzuiveringsregeling verzoeken die echter niet automatisch zal worden toegekend: om geldig te zijn moet de aanzuiveringsregeling door de Juridische dienst en Geschillen worden onderzocht en uitdrukkelijk worden goedgekeurd.

Let wel! U beschikt over een termijn van maximaal 12 maanden om uw schuld af te lossen.

U kunt op verschillende manieren een aflossingsplan verzoeken: telefonisch tijdens de openingstijden van de telefonische permanentie, per e-mail of via het daartoe bestemde formulier: Klik hier om dit formulier te downloaden.

De aanmaningsbrieven worden elke maand automatisch gestuurd zolang de rekening van de huurder een schuld optekent.

Wanneer de Juridische dienst en Geschillen effectief een aanzuiveringsregeling goedkeurde, draagt de aanmaningsbrief een handgeschreven vermelding “Aanmaning minnelijke aanzuiveringsregeling”. U moet het verschuldigd bedrag van de aanmaningsbrief dus niet in één keer betalen, maar uw schuld aflossen zoals overeengekomen in de aanzuiveringsregeling.

Zo kunt u zelf de evolutie van uw schuld volgen en elke maand, mits u de aanzuiveringsregeling nakomt, het bedrag van uw huurachterstand zien verminderen.

Stel dat u overeenkwam om uw schuld af te lossen ten belope van 150,00 euro per maand bovenop de huur, maar dat u deze 150,00 euro vorige maand niet betaalde.

In een dergelijk geval wordt het volledige bedrag van uw schuld onmiddellijk opeisbaar. Dat betekent dat Comensia het volledige bedrag van uw schuld zal opeisen en dat de minnelijke schikkingsregeling niet langer geldig is, tenzij u het achterstallige bedrag onmiddellijk betaalt.

Een dergelijk verzuim kan op termijn leiden tot een gerechtelijke procedure

Si une audience est fixée devant la Justice de paix, vous recevrez un « pli judiciaire » du greffe du tribunal. Il s’agit d’une lettre recommandée spéciale de convocation à l’audience, avec indication du lieu, de la date et de l’heure à laquelle vous devez vous présenter.

Nous vous conseillons vivement de vous y rendre. En effet, si vous ne vous présentez pas à l’audience, le jugement sera prononcé par défaut, c’est-à-dire que vous serez condamné même si vous êtes absent ! Vous vous exposez donc à un risque sérieux d’expulsion, puisque le Juge a la possibilité de résilier le contrat de bail.

Dans le cadre de l’audience, vous pouvez éventuellement demander un plan d’apurement judiciaire dont il reviendra au Juge de paix de fixer le montant et la durée.

Si vous remboursez la totalité de votre dette avant la date fixée pour l’audience, alors l’audience sera annulée.

En outre, il faut souligner que les procédures judiciaires entraînent toujours des frais qui vous seront facturés en cas de condamnation.

Indien u niet aanwezig kunt zijn op de hoorzitting van het Vredegerecht, kunt u zich door een familielid laten vertegenwoordigen. Het bloedverwantschap is verplicht!

Deze persoon moet verplicht:

  • Een volmacht hebben. Klik hier om het volmachtformulier te downloaden.
  • Een kopie hebben van uw identiteitskaart (recto verso).
  • Alle documenten aan de Vrederechter voorleggen.
  • De aanwijzingen volgen zoals vermeld in de “gerechtsbrief”.

Indien de rechter de ontbinding van uw huurcontract uitspreekt, wordt u uitzetbaar. Indien u in dit stadium geen stappen onderneemt om uw situatie te regulariseren, doen we een beroep op een gerechtsdeurwaarden om het uitzettingsbevel uit te voeren. De gerechtsdeurwaarder zal u dus een document overhandigen waarin de datum is vermeld waarop u de woning moet hebben verlaten.

Om deze hachelijke situatie te vermijden moet u vóór de vastgestelde datum van de uitzetting het volledige bedrag van uw schuld verplicht aflossen.

© Copyright Comensia