De Technische dienst behoort tot de Afdeling Patrimonium en is verantwoordelijk voor het technisch beheer van de gebouwen van Comensia. Zo zorgt de dienst voor de onderhoudswerkzaamheden van de installaties, van de gemeenschappelijke delen en van de woningen. De dienst analyseert ook de behoeften aan renovatie, reparatie en verbouwing van het vastgoed van Comensia. De cel Onderhoud waar de siteverantwoordelijken actief zijn, is dagelijks in contact met de huurders en bestaat uit een Helpdesk en een dienst Werken.

De belangrijkste taken van de Helpdesk :

  • verzorgt de telefonische permanentie van de Technische dienst,
  • biedt een oplossing voor de verzoeken voor technische ondersteuning,
  • treedt op als schakel tussen de huurders en de siteverantwoordelijken,
  • beheert de verzoeken voor technische ondersteuning en voert de werkbonnen in:
  • zorgt voor de follow-up van de aanvragen voor sleutels en badges,
  • biedt de siteverantwoordelijken technische ondersteuning,
  • enz

De belangrijkste taken van de siteverantwoordelijken :

  • controleren de staat van de woningen en van de directe omgeving,
  • zorgen voor de verbetering van het patrimonium
  • volgen de voortgang van bepaalde bouwplaatsen,
  • beheren de verzekeringsdossiers in geval van huurschade,
  • beheren de verzoeken voor technische ondersteuning, hetzij door een beroep te doen op de dienst Werken van Comensia, hetzij door een beroep te doen op externe aannemers,
  • voeren de uittredende plaatsbeschrijvingen uit,
  • houden toezicht op de opknapbeurt/het herstel van de appartementen tussen de verhuringen,

Wat zijn de taken van de dienst Werken? :

  • organiseert de technische ondersteuningen en werkzaamheden bij de huurders,
  • voert reparaties uit van schrijnwerk, loodgieterij en elektriciteit,
  • voert kleine renovatiewerken uit bij de huurders,
  • zorgt voor de opknapbeurt/het herstel van de appartementen tussen de verhuringen,• organiseert de verwijdering van omvangrijk sluikstort
  • organiseert de verwijdering van omvangrijk sluikstort

Klik hier om meer te weten over de arbeiders van de dienst Werken van Comensia.

Voor de reparatie van schade in uw woning kunt u een verzoek indienen voor technische ondersteuning. U kunt op twee manieren contact opnemen met Comensia.

  1. U woont in een gebouw met een conciërge of schoonmaker:

Dan kunt u uw verzoek direct bij de conciërge of schoonmaker indienen. Ze zijn beschikbaar op de tijden aangeplakt op het mededelingenbord van het gebouw. Deze procedure werd ingevoerd om u onnodige verplaatsingen en tijdverlies te besparen.

  1. U woont in een gebouw zonder conciërge of schoonmaker, dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk die, voor zover mogelijk, op de volgende vragen een antwoord zal bieden:
  • wie verantwoordelijk is voor de werken,
  • welke werken de dienst Werken van Comensia kan uitvoeren en welke niet,
  • of Comensia een beroep zal doen op een extern bedrijf,
  • of u een beroep kunt doen op een bedrijf van uw keuze.

De Helpdesk:

  • is telefonisch beschikbaar op het nummer 02/500 18 76 van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 11.30 uur,
  • houdt elke donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur een permanentie op kantoor

Let wel! Comensia beheert 3200 woningen en behandelt de verzoeken afhankelijk van hun spoedeisend karakter en van de planning van de dienst Werken. Wanneer u een verzoek indient voor werken, zult u dus geduld moeten oefenen en rekening houden met variabele termijnen.

Voor meer informatie over de reparaties en werken ten laste van de huurder, kunt u het informatieboekje raadplegen dat u hier kunt downloaden.

In geval van een technische noodsituatie tussen 8.30 uur en 11.30 uur kunt u contact opnemen met de Helpdesk op het nummer 02/5001876.

Na 11.30 uur, d.w.z. buiten de telefonische permanentie, kunt u terecht op hetzelfde nummer 02/5001876. Volg de instructies en laat een bericht achter op het antwoordapparaat. De Wachtdienst zal uitsluitend contact met u opnemen indien uw verzoek dringend is.

De Wachtdienst biedt geen technische ondersteuning voor verzoeken die geen dringende oplossing vereisen of zelfs voor problemen die onder de verantwoordelijkheid vallen van de huurder, zoals een vergeten of verloren sleutel/badge, een verstopte private wastafel of toilet, enz.

Comensia richtte deze dienst op om doeltreffend tegemoet te komen aan de noodsituaties van de huurders-coöperanten zoals:

  • een defecte verwarming in het gehele gebouw,
  • een stroomonderbreking in het gehele gebouw,
  • verstopte leidingen,
  • een groot lek of gebroken waterleiding,
  • aanzienlijke schade na een storm, brand, onweer, enz.,
  • oppersen van afvalwater

Elke technische ondersteuning door de Wachtdienst voor een noodsituatie die onder de verantwoordelijkheid valt van de huurder, zal worden gefactureerd en op de rekening van de huurder worden geboekt.

LET WEL! NEEM IN GEVAL VAN EEN DREIGEND EN ONMIDDELLIJK GEVAAR ZOALS EEN GASLEK, BRAND, OVERSTROMING, ENZ. EERST CONTACT OP MET DE HULPDIENSTEN! AMBULANCE, BRANDWEER OP HET NUMMER 100 OF 112, OF DE POLITIE OP HET NUMMER 101.

Hierna de te volgen stappen in geval van een liftstoring in uw gebouw. Twee gevallen zijn mogelijk:

  1. Gebouw met conciërge:

Neem contact op met de conciërge, hij zal de bevoegde personen op de hoogte brengen (de dienst Technische ondersteuning, de Helpdesk van Comensia, enz.). Een technicus zal zo snel mogelijk ter plaatse komen om de oorzaak van de storing op te sporen en de eventuele reparatie uit te voeren.

Intussen zal een affiche worden aangeplakt met de vermelding dat de lift buiten bedrijf is om te beletten dat de bewoners de lift trachten te gebruiken en erin vast komen te zitten.

  1. Gebouw zonder conciërge:

Neem telefonisch contact op met de Helpdesk op het nummer 02/500 18 76 van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 11.30 uur. Na 11.30 uur kunt u terecht op hetzelfde nummer: volg de instructies en laat een bericht achter op het antwoordapparaat. Comensia zal het nodige doen om contact op te nemen met de dienst Technische ondersteuning.

U kunt ook een e-mail sturen naar: helpdesk@comensia.be

Ook al worden de liften perfect onderhouden, kunnen technische storingen optreden. De meeste van deze storingen kunnen echter door een goed gedrag en correct gebruik worden vermeden.

Voor meer informatie over de liften kunt u artikel 21 van het huishoudelijk reglement van Comensia raadplegen. 

Hierna lichten we toe wat u moet doen wanneer u vastzit is een lift om zo spoedig mogelijk te worden geholpen:

1°  Blijf kalm, doe uw best om niet in paniek te raken of om de andere personen in de lift niet bang te maken.

2°  Houd de open- en sluitknoppen van de liftdeur een paar seconden ingedrukt. De knoppen kunnen geblokkeerd zijn en door ze enkele ogenblikken in te drukken, zouden ze de liftdeur misschien kunnen openen.

Als de deur nog altijd niet opengaat:

3°  Druk op de belknop of de SOS-knop op het bedieningspaneel. Hiermee kunt u de dienst Technische ondersteuning bereiken die een technicus zal sturen.

Mocht het niet lukken om via de bel- of alarmknop de dienst Technische ondersteuning te bereiken:

4°  Bel dan het noodnummer dat IN DE LIFT IS AANGEPLAKT! Neem direct contact op met de dienst Technische ondersteuning die een bevoegd technicus zal sturen.

Indien de technicus binnen 60 minuten na uw oproep aan de dienst Technische ondersteuning nog altijd niet ter plaatse is, dan kunt u contact opnemen met de brandweer.

Let wel! Een beroep doen op de brandweer is niet gratis! “Niet-standaard” interventies van de brandweer zullen worden gefactureerd (alsook de aanwezige brandweermannen en het gebruikte materieel). Ter informatie, een prestatie kan oplopen tot 280 euro/uur.

Vergeet niet, ook al is vastzitten in een lift geen prettige ervaring, wordt dat niet beschouwd als een echte noodsituatie. Doe geen beroep op de brandweer of op dringende medische hulp, tenzij u in levensgevaar verkeert.

Let wel! Meestal is het veiliger om in de lift te blijven. Probeer dus niet op eigen houtje uit te lift te geraken. U zou uw leven in gevaar kunnen brengen, door uit te liftkooi proberen te kruipen zou u geëlektrocuteerd of verpletterd kunnen worden

Na de toewijzing van de woning door de Verhuurdienst (ondertekening van het huurcontract, betaling van de huurwaarborg, enz.), zult u een afspraak krijgen voor de opstelling van de intredende plaatsbeschrijving en de overhandiging van de sleutels van de woning. Het expertisebureau zal contact met u opnemen om een afspraak te maken.

De intredende plaatsbeschrijving dient hoofdzakelijk om in detail vast te stellen en te beschrijven in welke staat de woning zich bevindt bij de intrede van de huurder. Dat is essentieel om te weten in welke staat de huurder de woning bij vertrek moet teruggeven (met uitzondering van schade te wijten aan veroudering, overmacht of normaal gebruik). De expert neemt ook de meterstanden op (verwarming, koud water, warm water, enz.).

De intredende plaatsbeschrijving moet op tegensprekelijke wijze worden uitgevoerd, d.w.z. in bijzijn van de twee partijen (de eigenaar en de huurder) of van hun vertegenwoordiger (indien u zelf niet aanwezig kunt zijn, kunt u zich laten vertegenwoordigen door een persoon van uw keuze aan wie u een schriftelijke volmacht geeft). De plaatsbeschrijving moet worden ondertekend en samen met het huurcontract worden geregistreerd (door de Verhuurdienst).

Zodra de plaatsbeschrijving uitgevoerd, beschikt u over een maand om Comensia in kennis te stellen van elke eventuele opmerking die niet vermeld is in het verslag opgesteld door het expertisebureau. Deze informatie zal worden onderzocht en aan de intredende plaatsbeschrijving worden toegevoegd. U kunt uw opmerkingen per e-mail sturen naar helpdesk@comensia.be of per post

Na de kennisgeving van de huuropzegging aan de Verhuurdienst zal de Technische dienst contact met u opnemen om een afspraak te maken voor de uittredende plaatsbeschrijving.

De uittredende plaatsbeschrijving is een document dat in detail de staat van de woning beschrijft bij het vertrek van de huurder. Deze plaatsbeschrijving wordt opgesteld na de verhuizing van de huurder wanneer de woning volledig leeg is en zal met de intredende plaatsbeschrijving worden vergeleken om eventuele schade vast te stellen, veroorzaakt tijdens de looptijd van de verhuring. Indien de huurder schade veroorzaakte, zal die worden gefactureerd in de afrekening bij vertrek (met uitzondering van schade te wijten aan veroudering, overmacht of normaal gebruik).

De uittredende plaatsbeschrijving moet op tegensprekelijke wijze worden uitgevoerd, d.w.z. in bijzijn van de twee partijen (de eigenaar en de huurder) of van hun vertegenwoordiger (indien u zelf niet aanwezig kunt zijn, kunt u zich laten vertegenwoordigen door een persoon van uw keuze aan wie u een schriftelijke volmacht geeft).

De uittredende plaatsbeschrijving kan op 3 manieren worden uitgevoerd:

  • Op minnelijke wijze, d.w.z. dat de plaatsbeschrijving wordt opgesteld tussen Comensia (vertegenwoordigd door een siteverantwoordelijke) en uzelf.
  • Door een expert (op uw verzoek). De plaatsbeschrijving wordt uitgevoerd door een landmeter-expert:
     • hetzij gekozen uit een lijst die Comensia u zal voorleggen

of, indien u dat wenst,

     • door een erkende landmeter-expert van uw keuze waarvan u de naam en contactgegevens aan Comensia moet meedelen.

In een dergelijk geval worden de kosten op basis van het honorarium van de expert tussen de partijen verdeeld (50/50). Ter informatie, een dergelijke expertise wordt geschat op minimaal 200 euro.

  • Op niet-tegensprekelijke wijze, d.w.z. in aanwezigheid van één van de twee partijen. Indien u op de afspraak afwezig bent of niet-vertegenwoordigd, wordt de uittredende plaatsbeschrijving niet-tegensprekelijk uitgevoerd, wat betekent dat de uittredende huurder die niet kan betwisten. De afwezigheid van de huurder bij de plaatsbeschrijving maakt het document niet ongeldig.

Desgewenst kunt u een “voorafgaande plaatsbeschrijving” verzoeken die tot doel heeft u onnodige kosten te besparen. Zo kan tijdens deze voorafgaande plaatsbeschrijving een lijst worden opgesteld van eventuele kleine reparaties die u moet uitvoeren vóór de officiële plaatsbeschrijving. Daartoe kunt u contact opnemen met de Technische dienst per e-mail op het adres helpdesk@comensia.be, of telefonisch op het nummer 02/500 18 76.

  • Meters:

Sluit de gas-, elektriciteits- en watermeters niet af!

De siteverantwoordelijke zal ter plaatse de daartoe vereiste formulieren invullen.

  • Intredende plaatsbeschrijving:

Zorg ervoor de intredende plaatsbeschrijving bij de hand te hebben, alsook alle ontvangstbewijzen van extra sleutels.

  • Sleutels/badges:

Geef alle sleutels en badges terug, alsook de kopieën die u liet maken. Vergeet niet de sleutels van de kelder (als u er een hebt), van de voordeur van het gebouw, van de eventuele parking, van alle vertrekken van de woning (badkamer, wc, slaapkamers, enz.). Indien u de originele sleutels van de ingangsdeur van de woning niet teruggeeft, zal het volledige slot worden aangerekend

  • Elektriciteit:

Laat de kroonsteentjes en de hanghaken op hun plaats aan het plafond.

  • Sanitair en loodgieterij:

Ontkalk de kranen, de mousseurs, vervang de pakkingen als ze lekken. Ontstop de sifons. Ontkalk de wastafels, badkuipen, closetpotten en reinig ze volledig. Reinig de afvoerroosters, de rubber afvoerpluggen en overloopbuizen en plaats ze terug.

  • Muren:

verwijder ALLE spijkers, haken en bouten. Dicht zorgvuldig ALLE gaten in de muren met een dunne egalisatiepleister en ontvet de muren in de keuken (indien nodig). Zorg ervoor een laag witte zuiverheidsverf aan te brengen indien u koos voor zeer donkere kleuren (zwart of rood, enz.).

  • Raamwerk

Verwijder zorgvuldig eventuele verfspatten van muurverf op het raamwerk. Reinig alle omlijstingen (inclusief de groeven) en alle ramen. Elke gordijnkast moet uitgerust blijven met de twee oorspronkelijke gordijnrails.

  • Reiniging van de woning:

De woning moet volledig leeg zijn en u moet absoluut de volgende elementen reinigen:

   • de radiatoren,
   • vuile plafonds,
   • de muren (zwarte sporen, enz.),
   • de deuren en hun omlijsting,
   • de vloeren en plinten (met water en zeep),
   • de keuken (het meubilair zorgvuldig ontvetten, inclusief boven de kasten, de volledige dampafzuiger, alle oppervlakken, plafonds, muren, pijpen, raamwerk, vloeren, enz.),
   • maak de kelder leeg, als u er een hebt, en reinig die volledig.
   • Inrichtingen:

Verwijder de kasten, tabletten en andere rekken of kapstokken die u in de woning hebt toegevoegd. Verwijder alle door u geplaatste verlengkabels (elektriciteit, telefoon, TVD). Dicht zorgvuldig alle gaten, schuur en schilder de eventueel beschadigde oppervlakken. Plaats een stop op de gastoevoer (zorgvuldig te schroeven stop met teflon-afdichtingsband).

© Copyright Comensia