De dienst Boekhouding houdt zich bezig met de stand van de rekeningen van de huurders‑coöperanten, de betalingen, de terugbetalingen, de jaarlijkse afrekening van de huurlasten, de opstelling van de afrekening bij vertrek alsook de follow-up van de huurwaarborgen.

De huur die u betaalt bestaat enerzijds uit de reële huurprijs en anderzijds uit een voorschot op de huurlasten. De jaarlijkse afrekening van de effectieve huurlasten wordt meestal eind mei verstuurd. Bij Comensia heeft de afrekening betrekking op een kalenderjaar.

Wat de recuperatie betreft van de huurlasten van de gebouwen betrokken door sociale huurders, schrijft de Brusselse Huisvestingscode bepaalde regels voor. Hierna de elementen die Comensia mag opnemen in de afrekening van de huurlasten afhankelijk van de site waar de huurder woont

  1. Leveringen, personeels- en bedrijfskosten voor kleine onderhoudswerkzaamheden, kleine reparaties en het reinigen van de gemeenschappelijke delen;
  2. Leveringen, personeels- en bedrijfskosten voor het onderhoud van de groene ruimten;
  3. De door de maatschappij betaalde lonen en socialezekerheidsbijdragen van de conciërge of bewaker, exclusief het loon in natura, met dien verstande dat deze kosten niet mogen worden samengevoegd met de in punt 1 bedoelde kosten indien ze het werk betreffen van dezelfde persoon;
  4. De kosten voor kleine onderhoudswerkzaamheden en voor de keuring van de liften, van de centrale verwarmingsinstallatie, inclusief het vegen van de schoorstenen en van het ventilatiesysteem;
  5. De kosten voor de ophaling van vuilnis en grofvuil;
  6. De kosten voortvloeiend uit de overeenkomsten gesloten door de maatschappij ten behoeve van de huurders;
  7. De kosten voor de huur, de opname en het onderhoud van de water- en energiemeters;
  8. De verbruikskosten van water, gas, elektriciteit en stookolie van de woning, voor zover de maatschappij die betaalt, alsook van de gemeenschappelijke delen;
  9. De kosten voor reparatiewerken uitgevoerd door de maatschappij die overeenkomstig de bepalingen van het huurcontract, ten laste zijn van de huurder;

Het in punt 8 bedoelde verbruik wordt als volgt verdeeld:

  • Indien er per woning individuele meters zijn, dan wordt het verbruik van die woningen bepaald op basis van de opname van de individuele meters, en het verbruik van de gemeenschappelijke delen wordt gelijk over alle woningen verdeeld;
  • Indien er maar een collectieve meter is , wordt het verbruik als volgt verdeeld :
    • 80% wordt verdeeld in verhouding tot de oppervlakte van de woningen of op basis van de individuele doorstroommeters ;
    • 20% wordt gelijk verdeeld over alle woningen.

De kosten bedoeld in punt 9 zijn ten laste van de huurder die ze heeft veroorzaakt.

Het kan gebeuren dat bepaalde uitzonderlijke kosten ten laste van de huurders over meerdere jaren worden gespreid of gedeeltelijk/geheel door de maatschappij ten laste worden genomen. Het betreft bijvoorbeeld inspecties verbonden aan de bestrijding van CO, aanzienlijke snoeiingen, enz

Dat is de regularisatie tussen de door u betaalde voorschotten op de huurlasten over een jaar en uw aandeel in de door de maatschappij gemaakte kosten voor rekening van haar huurders in datzelfde jaar.

Ter herinnering, gedurende één maand na de verzending van de afrekening van de huurlasten stellen we u een permanentie “afrekening huurlasten” ter beschikking. Deze permanentie werd speciaal opgericht om u ter zake alle nuttige informatie te verstrekken.

De gefactureerde kosten betreffen het energieverbruik en de huurlasten.

 • Energieverbruik:
   • GaS
   • Stookolie
   • Water
   • Elektriciteit van de gemeenschappelijke delen

Huurkosten gemaakt door de maatschappij voor rekening van de huurders :

Onderhoudsproducten en -materieel :

  • Facturen voor de aankoop van reinigingsmaterieel en -middelen voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen (reinigingsdoeken, zeep, borstels, schrapers, schorten) ;
  • Facturen van de onderhoudscontracten voor het reinigen van tapijten, ramen, spiegels, enz. in de gemeenschappelijke delen (bv.: inkomhal, galerijen).

Directe omgeving en groene zones :

  • Facturen van tuinbouwbedrijven waarmee we onderhoudscontracten hebben ;
  • Eventuele facturen verbonden aan de aanleg van de directe omgeving en recreatiezones (snoeien van bomen, enz.).

Reiniging/Conciërge/Bewaking :

  • Kosten verbonden aan het brutoloon (al dan niet onderworpen aan de RSZ), de RSZ-bijdragen, de betaalde vakantiedagen, premies en diverse voordelen, verzekeringen afgesloten voor de personeelsleden en die deel uitmaken van hun loonpakket.

Keuring en onderhoud van de liften :

  • Facturen van de onderhoudscontracten voor het onderhoud en de keuring van de liften ;
  • Eventuele kosten voor onderhoud op afstand.

Keuring en onderhoud van de verwarmingsinstallaties :

  • Facturen van de onderhoudscontracten voor het onderhoud, de keuring van de verwarmingsketels alsook het eventueel ontkalken van de verwarmingsketels;
  • Eventuele kosten van energiebeheersing ;
  • Eventuele kosten voor de vervanging van thermostaatkranen.

Hygiëne :

  • Facturen voor het bestrijden van ongedierte (ratten, insecten);
  • Kosten voor het ophalen van grofvuil ;
  • Eventuele kosten voor de huur en/of de aanschaf van vuilnisbakken en/of -containers.

Veiligheid :

  • Facturen van de onderhoudscontacten van de brandblussers en hydranten (brandkranen) ;
  • Facturen van de onderhoudscontracten van de bewakings- en veiligheidssystemen (camera’s, enz.) ;
  • Eventuele kosten voor de keuring van de brandbeveiligings- en evacuatiesystemen en, in voorkomend geval, de kosten voor de vervanging ervan wegens vandalisme wanneer de dader niet kon worden geïdentificeerd;
  • De meerpremie van de brandverzekering “afstand van verhaal”.

Andere contracten ten behoeve van de huurders :

  • Facturen van het onderhoudscontract voor het onderhoud van de waterontharders en de levering van onthardingszout ;
  • Facturen voor de Technische wachtdienst (buiten de telefonische permanenties van Comensia).

Onderhoud van riolen, afvoerleidingen, dakgoten :

  • Facturen voor het ruimen van riolen en algemene afvoerleidingen

Wanneer het totaal van de reële huurlasten hoger is dan het totaal van de door u betaalde voorschotten, dan moet u het verschil betalen op de bankrekening van Comensia (BE11001173142248) met vermelding van de 12 cijfers van de gestructureerde mededeling
+++_ _ _/_ _ _ _ /_ _ _ _ _ +++ die zich onderaan de huurrekening bevindt.

Indien u het volledige bedrag niet in één keer kunt betalen, kunt u contact opnemen met de Sociale dienst of met de Juridische dienst en Geschillen om een afbetalingsplan in meerdere maandelijkse aflossingen overeen te komen.

Ter herinnering, gedurende één maand na de verzending van de afrekening van de huurlasten stellen we u een permanentie “afrekening huurlasten” ter beschikking. Deze permanentie werd speciaal opgericht om u ter zake alle nuttige informatie te verstrekken.

Wanneer de afrekening van de huurlasten in uw voordeel is, d.w.z. dat het totaal van de reële huurlasten minder bedraagt dan het totaal van de door u betaalde voorschotten, dan kunt u :

  • het saldo in uw voordeel van uw volgende huurbetaling aftrekken (de huur van de maand volgend op de maand waarin u de afrekening ontving)

of

  • de terugbetaling vragen door het formulier “verzoek tot terugbetaling” in te vullen en te ondertekenen. U kunt dit formulier hier downloaden

Ter herinnering, gedurende één maand na de verzending van de afrekening van de huurlasten stellen we u een permanentie “afrekening huurlasten” ter beschikking. Deze permanentie werd speciaal opgericht om u ter zake alle nuttige informatie te verstrekken.

Na de jaarlijkse afrekening van de huurlasten berekent Comensia het nieuw bedrag van het maandelijks voorschot, rekening houdend met de volgende factoren :

  • de reële verbruikskosten van het gezin van het voorgaande jaar,
  • de prognoses betreffende de prijsverhogingen van de energieleveranciers, de conciërgeriekosten en/of uitzonderlijke kosten, enz.

Het nieuw huurbedrag (ongewijzigde huurprijs + nieuw voorschot op de huurlasten) is van toepassing vanaf de maand volgend op de maand waarin u de afrekening van de huurlasten ontving. De berekeningsnota van het nieuwe bedrag van het voorschot op de huurlasten is bij de afrekening van de huurlasten gevoegd.

Ter herinnering, gedurende één maand na de verzending van de afrekening van de huurlasten stellen we u een permanentie “afrekening huurlasten” ter beschikking. Deze permanentie werd speciaal opgericht om u ter zake alle nuttige informatie te verstrekken.

Bij de beëindiging van het huurcontract voert de Technische dienst een uittredende plaatsbeschrijving uit. Vervolgens stelt de dienst Boekhouding een afrekening op “bij vertrek” en stuurt die naar het nieuw adres van de vertrokken huurder.

De berekening van de afrekening bij vertrek neemt de volgende factoren in aanmerking :

  • de terugbetaling van de volgestorte waarde van de maatschappelijke aandelen ;
  • de huurwaarborg (al dan niet op een geblokkeerde bankrekening) ;
  • de afrekening van de huurlasten van de gemeenschappelijke delen (naar rato van het aantal maanden dat de huurder in de loop van het kalenderjaar in de woning woonde ;
  • de afrekening van de verbruikskosten (op basis van de meterstanden opgenomen tijdens de uittredende plaatsbeschrijving) ;
  • eventuele huurschade (vastgesteld tijdens de uittredende plaatsbeschrijving).

De vertrokken huurder zal de afrekening van de huurlasten bij vertrek per post ontvangen samen met het “proces-verbaal van de uittredende plaatsbeschrijving”, het document voor de vereffening van de huurwaarborg en de factuur van de verbruikskosten.

Indien het saldo van de afrekening bij vertrek :

  • in het voordeel is van de vertrokken huurder, zal het te veel betaalde bedrag worden gestort op de bankrekening die hij bij zijn vertrek meedeelde.
  • in het voordeel is van Comensia, moet de vertrokken huurder het verschil betalen op de bankrekening van Comensia (BE11001173142248). Indien dit verschil groot is en hij het volledige bedrag niet in één keer kan terugbetalen, kan hij contact opnemen met de Juridische dienst en Geschillen om een aanzuiveringsregeling overeen te komen.

Bij een overlijden, indien het saldo van de afrekening:

  • in het voordeel is van de overleden huurder, zal het te veel betaalde bedrag worden gestort op de bankrekening van de erfgenaam die de nalatenschap aanvaardde.
  • in het voordeel is van Comensia, moet de erfgenaam die de nalatenschap aanvaardde het verschil betalen op de bankrekening van Comensia (BE11001173142248). Indien dit verschil groot is en hij het volledige bedrag niet in één keer kan terugbetalen, kan hij contact opnemen met de Juridische dienst en Geschillen om een aanzuiveringsregeling overeen te komen.

Vergeet niet de volgende documenten bij te voegen :

 

  • bewijs van aanvaarding of afstand van de nalatenschap,
  • kopieën (recto/verso) van de identiteitskaarten van alle erfgenamen,
  • de bankrekeningnummers van alle erfgenamen.

© Copyright Comensia