De Verhuurdienst houdt zich voornamelijk bezig met de toewijzing van de woningen, met de huurcontracten, met de aanvragen voor een garage (behalve de garages beheerd door BePark), met de doorstromingen en met de huuropzeggingen. Deze dienst zorgt dus voor de administratieve formaliteiten van de woningverhuur en beheert de informatie over uw gezin.

U bezocht en aanvaardde de woning? U hebt een afspraak om het huurcontract te ondertekenen? Proficiat en welkom! U wordt een nieuwe huurder-coöperant van Comensia

Comensia is een huurderscoöperatieve, een sociale huisvestingsmaatschappij waar elke nieuwe huurder bij de ondertekening van het huurcontract op minstens één maatschappelijk aandeel inschrijft en aldus huurder-coöperant wordt. Het is de bedoeling alle huurders‑vennoten van Comensia de kans te geven om actief deel te nemen aan het beheer van de maatschappij en er verantwoordelijkheden op zich te nemen. 

Klik hier, voor meer informatie.

Bij de toewijzing van de woning krijgt u een simulatie van de huurprijs en van de huurwaarborg. Deze simulatie wordt berekend op basis van de gezinsinkomens en van de gezinssituatie. U zult het huurcontract moeten ondertekenen en kennis nemen van het huishoudelijk reglement.

Het huurcontract verbindt de eigenaar en de huurder en vermeldt ieders rechten en verplichtingen. De inhoud van het huurcontract is vastgelegd in de wetgeving van het Brussels Gewest. Sinds 2013 zijn de huurcontracten van bepaalde duur (9 jaar, verlengbaar per periode van 3 jaar na controle van de evolutie van de inkomens en van de gezinssamenstelling), behalve in uitzonderlijke gevallen.

Het huurcontract moet verplicht worden geregistreerd bij het Kantoor Rechtszekerheid. Deze registratie is gratis en biedt in geval van een geschil beide partijen bescherming, d.w.z. de huurder en de verhuurder. De Verhuurdienst belast zich met de nodige formaliteiten voor de registratie en zodra het huurcontract geregistreerd, bezorgt Comensia u uw exemplaar.

Voor meer informatie over het huurcontract:
https://slrb-bghm.brussels/nl/huurder-worden/huurovereenkomst
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/huren_-_verhuren/registratie_huurcontract

 Klik hier voor meer informatie over het huishoudelijk reglement van Comensia.

De huurwaarborg dient voor de betaling van eventuele schade aan de woning veroorzaakt door de huurder. Voor meer informatie over schade aan het verhuurde goed en de plaatsbeschrijvingen bij uittrede, kunt u terecht op de pagina “Technische dienst“.

De huurwaarborg stemt overeen met 2 maanden reële huur wanneer in één keer betaald. De waarborg samengesteld door het OCMW of betaald met een aanzuiveringsregeling, stemt overeen met 3 maanden huur.

U plaatst dit bedrag op een geblokkeerde rekening geopend op uw naam en op naam van de verhuurder. Bij de ondertekening van het huurcontract zal de Verhuurdienst u de te vervullen formaliteiten nader toelichten en u de bankgegevens meedelen.

U bent al een huurder-coöperant van Comensia, maar u wilt meer weten over:

Voor de sociale woningen:

De huurprijs wordt elk jaar op 1 januari opnieuw berekend, dat noemen we de “jaarlijkse herziening van de huurprijzen”. Rond eind augustus (van het voorgaande jaar) stuurt de Verhuurdienst van Comensia u een brief met de lijst van de nodige of vereiste documenten voor de herziening van uw huurprijs. Om bij de jaarlijkse herziening van de huurprijs boetes te vermijden, verzoeken we u de informatie over uw inkomens en gezinssituatie binnen de gestelde termijnen over te maken (de deadlines zijn altijd in de brieven vermeld).

Aangezien het een sociale woning betreft, is uw reële huurprijs afhankelijk van twee hoofdfactoren:

  1. de kale huur, d.w.z. de waarde van de woning,

en

  1. de gezinsinkomens.

Het bedrag van de huurprijs wordt nog door andere factoren beïnvloed:

  • de gezinssamenstelling,
  • het aantal kinderen ten laste,
  • de aanwezigheid binnen het gezin van een persoon met een erkende handicap,
  • de jaarlijkse indexering van de kale huurprijs,
  • de eventuele huurkortingen of -toeslagen die afhankelijk van de gezinssituatie kunnen worden berekend,
  • enz

Let wel! Wanneer de gezinsinkomens in de loop van het jaar met minstens 20% zijn gedaald ten opzichte van de inkomens die in aanmerking werden genomen voor de vaststelling van de reële huurprijs op 1 januari, dan kunt u de aanpassing verzoeken van uw huurprijs.

Voor de woningen voor bescheiden en middeninkomens:

In tegenstelling tot de sociale huurprijs, is de huurprijs van de woningen voor bescheiden en middeninkomens noch afhankelijk van de gezinsinkomens noch van de gezinssamenstelling De huurprijs varieert niet in functie van de inkomens maar blijft onderworpen aan de jaarlijkse indexering,

De huurprijs wordt geïndexeerd op 1 januari op basis van de gezondheidsindex van augustus van het voorgaande jaar

Voor meer informatie:
https://slrb-bghm.brussels/nl/huurder-zijn/huurprijs-en-huurlasten

De huur moet worden betaald:

  • Tussen de 1e en 10e dag van elke maand
  • op de bankrekening van Comensia : BE11001173142248
  • met vermelding van de 12 cijfers van de gestructureerde mededeling +++_ _ _/_ _ _ _ /_ _ _ _ _ +++ die zich onderaan de huurrekening bevindt.

In alle gevallen staat de Sociale Dienst volledig ter uwer beschikking voor alles wat de betalingsmoeilijkheden die u ondervindt betreft, en zal u in staat kunnen stellen om, in samenwerking met de juridische dienst, een minnelijke schikking te vinden om uw huurachterstanden te vereffenen.

De huurlasten omvatten enerzijds de individuele verbruikskosten van het gezin en anderzijds de gemeenschappelijke kosten van het gebouw. Een keer per jaar stelt de dienst Boekhouding een jaarlijkse afrekening op. Deze afrekening neemt de hiervoor genoemde kosten in aanmerking met aftrek van het maandelijks betaalde voorschot op de huurlasten. De maatschappij mag geen winst maken op de huurlasten!

Let wel! Elke maand moet u de reële huur betalen + het voorschot op de huurlasten.

Klik hier voor meer informatie over de huurlasten.

Het huurcontract moet de naam vermelden van de houder(s) van het huurcontract (één of twee), alsook van de andere gezinsleden die op het tijdstip van de ondertekening tot het gezin behoren.

Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder, mag de woning alleen worden betrokken door de personen die bij de ondertekening van het contract in de gezinssamenstelling zijn opgenomen. U moet elke verandering in de gezinssamenstelling aan de maatschappij melden, d.w.z. een geboorte, het vertrek van een gezinslid, een overlijden, enz.

De verhuurmaatschappij houdt een strikte controle op het aantal personen die de woning betrekken. Indien zij in de aangifte van het gezin enige fraude of verzwijgen vaststelt of de aanwezigheid van een persoon die niet in het huurcontract is vermeld, kan zij op elk moment de huurprijs verhogen tot de normale huurwaarde van de woning (maximale huurprijs).

Voor meer informatie over het betrekken van de woning kunt u het huishoudelijk reglement raadplegen. Klik hier.

Doorstroming is een actie die erop gericht is een gezin te verhuizen dat een woning betrekt die niet aangepast is aan de gezinssamenstelling. Dat kan gebeuren op aanvraag van de huurder of ten gevolge van een verplichte doorstroming wanneer het gezin een bovenmatige woning betrekt.

Hoe dan ook, zelfs indien de huurder geen aanvraag indient, moet de huisvestingsmaatschappij het gezin verhuizen waarvan de woning minstens twee overtollige slaapkamers telt.

Artikel 8 van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 september 2015 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 bepaalt dat, met uitzondering van de benadeelde kandidaten en de herhuisvesting van huurders van woningen die gerenoveerd zullen worden, is de maatschappij ertoe gehouden om, wanneer een of meerdere van haar woningen beschikbaar zijn voor verhuring, ze toe te wijzen op basis van een jaarlijks percentage dat ter advies voorgelegd wordt aan de sociaal afgevaardigde en vervolgens door de Regering gevalideerd wordt :

  1. Met voorrang aan haar huurders van bovenmatige woningen (met minstens twee overtollige slaapkamers)
  1. Vervolgens aan haar huurders van ondermatige woningen (met minstens één slaapkamer te kort in verhouding tot de gezinssamenstelling) voor zover ze hiervoor een aanvraag indienden,
  1. Ten slotte aan haar huurders van onderbezette woningen (met een overtollige slaapkamer).

Wilt u een doorstromingsaanvraag indienen? U kunt een doorstromingsaanvraag indienen wanneer u een woning betrekt die niet aangepast is aan uw gezinssamenstelling. De doorstromingsaanvraag moet worden ingediend bij de Verhuurdienst met gebruik van het formulier dat Comensia daartoe ter beschikking stelt. Dit formulier is verkrijgbaar bij de receptie, in de Lokale Steunpunten of u kunt dat hier downloaden.

U kunt deze aanvraag indienen wanneer de volgende voorwaarden zijn vervuld:

  1. U sloot een huurcontract met Comensia voor de woning die u al minstens twee jaar bewoont.
  2. U kwam al uw huurverplichtingen na en u hebt geen lopende geschillen met Comensia (betaling van de huur, van de huurlasten, enz.).

De term “transfer” betekent de verhuizing van een aangepaste woning naar een andere aangepaste woning. De transfer is niet bij wet geregeld en is dus een mogelijkheid maar geen recht. De Sociale dienst behandelt de transferaanvragen dus per geval en zijn beslissing wordt door het beoordelingscomité bekrachtigd.

De redenen die worden aanvaard ter verantwoording van een woningtransfer zijn die waarbij het behoud in de huidige woning ernstige gevolgen zou hebben op het welzijn van het gezin. De belangrijkste redenen die in aanmerking komen, betreffen dus gezondheidsproblemen, burengeschillen met ernstige gevolgen, redenen in verband met de woning en bevestigd door een verslag van de siteverantwoordelijke. Het formulier voor een transferaanvraag is verkrijgbaar bij de receptie, in de Lokale Steunpunten of u kunt dat hier downloaden.

Verschillende parkeergarages van Comensia zijn uitbesteed aan een externe operator. Dankzij deze samenwerking kunnen de beveiliging van de parkeergarages maar ook van de gebouwen worden verbeterd. Dat betekent dat u voor sommige parkeergarages (zie onderstaande lijst) direct contact moet opnemen met BePark: https://www.bepark.eu/nl/belgie

Voor de parkeerplaatsen beheerd door Comensia kunt u uw aanvraag indienen bij de Verhuurdienst. Daartoe moet u het formulier invullen “Aanvraag van een parkeerplaats box-parking-garage” dat u hier kunt downloaden.

Anderlecht:   

  • Woonsite Peterbos => BePark beheert de aanvragen voor een parkeerplaats.
  • Ruysdaelstraat => Comensia beheert de aanvragen voor een parkeerplaats.
  • Itterbeek => BePark beheert de aanvragen voor een parkeerplaats.

Brussel:          

  • Papenvest => BePark beheert de aanvragen voor een parkeerplaats.

Neder-Over-Heembeek:      

  • Marienborre => Comensia beheert de aanvragen voor een parkeerplaats.

Laken:

  • Koninginnelaan => BePark beheert de aanvragen voor een parkeerplaats.

Elsene

  • Derbylaan => Comensia beheert de aanvragen voor een parkeerplaats.
  • Woonsite Wytsman – Yourcenar – Mathieu => BePark beheert de aanvragen voor een parkeerplaats.
  • Campenhoutstraat => BePark beheert de aanvragen voor een parkeerplaats.
  • Goffartstraat => BePark beheert de aanvragen voor een parkeerplaats.

Evere

  • Henry Dunantlaan => BePark beheert de aanvragen voor een parkeerplaats.

Jette:  

  • Longtinstraat => Comensia beheert de aanvragen voor een parkeerplaats.
  • Masoinlaan => Comensia beheert de aanvragen voor een parkeerplaats.

Oudergem:

  • Maurice Charlentstraat => BePark beheert de aanvragen voor een parkeerplaats.

Schaarbeek:

  • Papenvest => BePark beheert de aanvragen voor een parkeerplaats.

Sint-Agatha-Berchem:

  • Paleizenstraat => Comensia beheert de aanvragen voor een parkeerplaats.
  • Ensemble Jean Christophe => Comensia beheert de aanvragen voor een parkeerplaats.
  • Kweeperboomlaan => Comensia beheert de aanvragen voor een parkeerplaats.
  • Woonsite Hunderenveld => BePark beheert de aanvragen voor een parkeerplaats.
  • Soldatenstraat => BePark beheert de aanvragen voor een parkeerplaats.

Sint-Gillis:      

  • Bosniëstraat => Comensia beheert de aanvragen voor een parkeerplaats.

Sint-Jans-Molenbeek:          

  • Joseph Baecklaan => Comensia beheert de aanvragen voor een parkeerplaats.

Sint-Pieters-Woluwe:

  • Palmboomstraat => BePark beheert de aanvragen voor een parkeerplaats.

U kunt het huurcontract op elk moment beëindigen met inachtneming van een voorafgaande kennisgeving van drie maanden met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de kennisgeving plaatsvond.

  • De Verhuurdienst zal u een brief sturen met de ontvangstbevestiging van uw huuropzegging en met een in te vullen document “nieuw adres”. U kunt dit document ook hier downloaden
  • De Technische dienst zal tijdig contact met u opnemen voor de uittredende plaatsbeschrijving, Klik hier. Vervolgens zal de dienst Boekhouding het van de Technische dienst overnemen om de afrekening bij vertrek op te stellen en de huurwaarborg vrij te geven. Klik hier voor meer informatie.

Comensia moet de beëindiging van het huurcontract motiveren per aangetekende brief. De voorafgaande kennisgeving gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de kennisgeving plaatsvond.

De verhuurmaatschappij beëindigt het huurcontract met inachtneming van een voorafgaande kennisgeving van zes maanden, wanneer de huurder of een gezinslid:

  • zijn verplichting niet nakomt de maandelijkse solidariteitsbijdrage te betalen wanneer die verschuldigd is,
  • het huishoudelijk reglement niet naleeft (herhaald verzuim van de verplichtingen inzake het betrekken en het onderhoud van de woning en gedrag).

De verhuurmaatschappij kan het huurcontract ook beëindigen wanneer zij een zware renovatie van de woning plant.

In geval van achterstallige betalingen van de huur, huurlasten of technische ondersteuning, en zonder regularisatie ervan, zal Comensia ten aanzien van de betrokken huurder een geschillenprocedure inleiden. Op termijn kan een dergelijke procedure leiden tot een uitzettingsprocedure.

Bij overlijden van de laatste houder van het huurcontract wordt het huurcontract van rechtswege beëindigd. In casu moet de woning uiterlijk binnen drie maanden worden vrijgemaakt.

  • De Verhuurdienst zal u een brief sturen met de ontvangstbevestiging van de overlijdensakte en met een in te vullen document “nieuw adres”. U kunt dit document ook hier downloaden. 
  • De Technische dienst zal tijdig contact met u opnemen voor de uittredende plaatsbeschrijving. Klik hier
  • Vervolgens zal de dienst Boekhouding het van de Technische dienst overnemen om de afrekening bij vertrek op te stellen en de huurwaarborg vrij te geven. Klik hier voor meer informatie.

Let wel! Vergeet bij een overlijden niet ons de volgende documenten te sturen:

  • bewijs van aanvaarding of afstand van de nalatenschap,
  • kopieën (recto/verso) van de identiteitskaarten van alle erfgenamen,
  • de bankrekeningnummers van alle erfgenamen.

© Copyright Comensia